مغز بزرگتر و هوش بیشتر؟؟

 

آی.کیو هر شخص تحت تأثیر عواملی مثل شرایط محیطی، اکتسابی و … قرار دارد که باعث می‌شود فردی هم با مغز کوچک ضریب هوشی بالایی داشته باشد.
به نظر شما هر کس مغزش بزرگ تر باشد، باهوش تر است؟ با نگاهی به بعضی جانداران و مقایسه اندازه مغز و وزن بدنشان شاید بتوان جوابی برای این پرسش پیدا کرد.
در ماهی ها به طور میانگین نسبت بزرگی مغز به وزن کل بدنشان یک‌به پنج هزار است. در پرنده ها یک به ۲۲۰، در پستانداران یک به ۱۸۰ و در انسان ها یک به ۵۰٫به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بین هوش و بزرگی مغز نسبت به وزن کل ارتباط مستقیمی‌وجود دارد. البته در انسان‌ها این مسئله تعمیم پیدا نمی‌کند. آی.کیو یا ضریب هوشی هر شخص تحت تأثیر عامل های دیگری مثل شرایط محیطی، اکتسابی و … قرار دارد که باعث می‌شود فردی هم با مغز کوچک ضریب هوشی بالایی داشته باشد